නියමයන් සහ කොන්දේසි

1. මෙම වෙබ්පිටුව කොමර්ෂල් බැංකුව හරහා බලගැන්වෙන්නක් වන අතර, මෙහි නිර්මාණය කෙරෙන සියලුම සුබ පැතුම් කොමර්ෂල් බැංකුවේ නියමයන් සහ කොන්දේසිවලට අනුකූල විය යුතුය.

2. මේ වෙබ්පිටුව තුළ නිර්මාණය කෙරෙන සියළුම සුබ පැතුම් කොමර්ෂල් බැංකුව විසින් අනුමත කළ යුතු බවත්, එම සුබ පැතුම් අනුමත කිරීමේ හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතිය බැංකුවට ඇති බවත් පරිශීලකයන් වටහාගෙන එකඟ විය යුතුය.

3. අනුමත කිරීම හෝ ප්‍රතික්ෂේප කිරීම පිළිබඳ කොමර්ෂල් බැංකුවේ තීරණය අවසාන තීරණය වේ.

4. තමන් සපයන සියලුම තොරතුරු නිවැරදි බවටත්, කිසිදු පාර්ශවයකට හානිදායක නොවන බවටත් පරිශීලකයන් විසින් වගබලාගත යුතුය. පරිශීලකයන් විසින් සපයන සාවද්‍ය හෝ දෝෂ සහිත තොරතුරු පිළිබඳව කොමර්ෂල් බැංකුව වගකියනු නොලැබේ.

5. කිසියම් පරිශීලකයෙකු මෙම නියම හා කොන්දේසි හෝ වෙනත් අදාල නීති හා රෙගුලාසි උල්ලංගණය කර ඇති බවක් හඳුනාගත් විට දී, එම පරිශීලකයාගේ ප්‍රවේශය අවහිර කිරීමේ අයිතිය කොමර්ෂල් බැංකුව සතු වේ.

6. කොමර්ෂල් බැංකුවේ අභිමතය අනුව මෙම නියම සහ රෙගුලාසි ඕනෑම මොහොතක වෙනස් වීමේ හැකියාව ඇත.ැංකුව සතු වේ.

7. මෙය භාවිතා කරන සියලු පරිශීලකයන් අදාල සියලුම නීති හා රෙගුලාසිවලට අනුකූලව කටයුතු කළ යුතුය.


මෙම වෙබ්පිටුව නැවුම් අත්දැකීමක් ලෙස රට වෙනුවෙන් යහපත් පැතුමක් මුදා හැරීම වෙනුවෙන් සකසන ලද්දක් බැවින්  වගකීම් සහගතව මෙය පරිශීලනය කිරීමට කාරුණික වන්න.

Terms and Conditions

1. The platform is initiated by Commercial Bank of Ceylon PLC and all wishes generated on the platform must comply with the bank’s terms and conditions.

2. Users of the platform should understand and agree that all wishes generated on the platform are subject to approval by Commercial Bank and that Commercial Bank reserves the right to approve or reject any wish at its sole discretion.

3. Commercial Bank’s decision on the approval or rejection of a wish is final and binding.

4. Users are responsible for ensuring that all information provided on the platform is accurate and not offensive. Commercial Bank will not be held responsible for any inaccuracies or errors in the information provided by the users.

5. Commercial Bank reserves the right to terminate a user's access to the platform at any time if it determines that the user has violated these terms and regulations or any other applicable laws or regulations.

6. These terms and regulations are subject to change at any time at the discretion of Commercial Bank. By using this platform, users acknowledge and agree to be bound by these terms and regulations

7. Users must comply with all applicable laws and regulations when using the platform


By using this platform, users acknowledge and agree to be bound by these terms and regulations

விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள்

1. தளமானது கொமர்ஷல் பேங்க் ஆஃப் சிலோன் பிஎல்சியால் இயக்கப்படுகிறது (இனிமேல் ComBank என குறிப்பிடப்படுகிறது) மேலும் தளத்தில் உருவாக்கப்படும் அனைத்து விருப்பங்களும் வங்கியின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுக்கு இணங்க வேண்டும்.

2. பிளாட்ஃபார்மில் உருவாக்கப்படும் அனைத்து விருப்பங்களும் ComBank இன் ஒப்புதலுக்கு உட்பட்டவை என்பதையும், எந்தவொரு விருப்பத்தையும் தனது சொந்த விருப்பத்தின் பேரில் அங்கீகரிக்க அல்லது நிராகரிப்பதற்கான உரிமையை ComBank கொண்டுள்ளது என்பதையும் பிளாட்ஃபார்மின் பயனர்கள் புரிந்துகொண்டு ஒப்புக்கொள்கிறார்கள்.

3. ஒரு விருப்பத்தின் ஒப்புதல் அல்லது நிராகரிப்பு பற்றிய ComBank இன் முடிவு இறுதியானது மற்றும் பிணைப்புக்குரியது.

4. பிளாட்ஃபார்மில் வழங்கப்பட்ட அனைத்து தகவல்களும் துல்லியமானவை மற்றும் புண்படுத்தக்கூடியவை அல்ல என்பதை உறுதிப்படுத்துவதற்கு பயனர்கள் பொறுப்பு. பயனர்கள் வழங்கிய தகவல்களில் ஏதேனும் தவறுகள் அல்லது பிழைகள் இருந்தால் ComBank பொறுப்பேற்காது.

5. பிளாட்ஃபார்மை பயன்படுத்தும் போது பயனர்கள் பொருந்தக்கூடிய அனைத்து சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகளுக்கு இணங்க வேண்டும்.

6. இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் விதிமுறைகள் அல்லது வேறு ஏதேனும் பொருந்தக்கூடிய சட்டங்கள் அல்லது ஒழுங்குமுறைகளை பயனர் மீறியுள்ளார் என்பதை உறுதிசெய்தால், எந்த நேரத்திலும் ஒரு பயனரின் இயங்குதளத்திற்கான அணுகலை நிறுத்துவதற்கான உரிமையை ComBank கொண்டுள்ளது.

7. இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் விதிமுறைகள் ComBank இன் விருப்பத்தின் பேரில் எந்த நேரத்திலும் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டவை. இந்த தளத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், பயனர்கள் இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் விதிமுறைகளுக்குக் கட்டுப்படுவதை ஒப்புக்கொள்கிறார்கள் 


இந்த தளத்தைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், பயனர்கள் இந்த விதிமுறைகள் மற்றும் விதிமுறைகளுக்குக் கட்டுப்படுவதை ஒப்புக்கொள்கிறார்கள்